Головна/Каталог програм/

BAS Бухгалтерія ПРОФ/КОРП

Знижка 30% на оренду програми
Акція з 21.07.2022 по 20.08.2022

Працюйте онлайн в програмі без купівлі та додаткових витрат на супровід зі знижкою 30%

Детальніше ˃˃

 

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

Програма випускається у двох версіях ПРОФ та КОРП.

Версії програми “BAS Бухгалтерія” ПРОФ і КОРП мають однаковий функціонал в частині автоматизації бухгалтерської служби компанії.

Відмінності стосуються кадрового обліку: у версії ПРОФ доступний базовий кадровий облік, а в КОРП – повноцінний кадровий облік із розрахунком складної заробітної плати.

Порівняння можливостей версій ПРОФ і КОРП

Можливості “BAS Бухгалтерія” КОРП “BAS Бухгалтерія” ПРОФ
Базовий облік кадрів + +
Базова зарплата (оклад, індексація, прості надбавки, …) + +
Облік податків і внесків + +
Розширений кадровий облік (штатний розклад, військовий облік, …) +
Додаткові нарахування +
Облік роботи за договорами ЦПХ +
Облік робочого часу +
Нарахування за середнім заробітком (лікарняні, відпустки, ..) +
Розрахунки з ФСС +
Облік утримань (аліменти, виконавчі листи, …) +
Регламентована звітність + +
Облік кадрів і розрахунок зарплати у зовнішній програмі +
Обмеження доступу до зарплатних даних +

Можливості програми "BAS Бухгалтерія"

Переваги “BAS Бухгалтерія” КОРП


Розрахунок складної заробітної плати

 • Розрахунок зарплати по різним системам оплати праці: погодинна (в тому числі тарифна), відрядна і їх різновиди
 • Використання показників ефективності діяльності організації та співробітника при розрахунку винагороди
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці і доходів в натуральній формі
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • Аналіз нарахованої заробітної плати
 • Отримання уніфікованих звітних форм
 • Обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці
 • Формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої

 

Повноцінний кадровий облік

 • Робота з персональними даними співробітників
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій
 • Отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • Організація роботи зі штатним розкладом
 • Робота з договорами підряду
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів

Облік заробітної плати та кадровий облік

 • Нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • Депонування
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • Формування відповідних звітів
  (по ПДФО, ЄСВ)

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві інвалідів, пенсіонерів

Облік ТМЦ та основних засобів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П (С) БО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • По середній собівартості
 • За собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО)
 • За ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 «Запаси»

В “BAS Бухгалтерія” автоматизовані такі операції для ОЗ:

 • Надходження
 • Ухвалення до обліку
 • Нарахування амортизації
 • Модернізація
 • Передача
 • Списання
 • Інвентаризація
 • Переоцінка (для основних засобів)

Автоматизовані операції для малоцінних активів: Передача в експлуатацію та Списання з експлуатації

Облік складу та операцій з тарою


Облік складу

 • Кількісний облік
  Оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані
 • Кількісно-сумовий облік

Інвентаризація

 • Дані інвентаризації автоматично звіряються з даними обліку та виявляються надлишки і списуються недостачі
 • Історія призначень єдиної матеріально відповідальної особи по кожному складу фіксується
 • Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом,
  так і за матеріально відповідальною особою

Облік операцій з тарою

 • Автоматизовано операції по обліку поворотної багатооборотної тари
 • Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями

Облік торгових операцій та комісійної торгівлі


Облік торгових операцій

 • Облік операцій надходження і реалізації товарів, послуг з випискою первинних документів та врахуванням наявних договорів
 • Відображення повернень товарів від покупців до постачальника
 • Оперативне відображення роздрібної реалізації та за результатами інвентаризації
 • Підтримка використання декількох типів цін

 

Облік комісійної торгівлі

 • Облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові)
 • Відображення операцій з передачі товарів на субкомісію
 • Можливість зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди одразу при формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера

Фінансовий облік

Облік банківських і касових операцій

 • Облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій
 • Введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів
 • Автоматизовано операції з розділенням на аванс і оплату:
  • розрахунки з постачальниками, покупцями і підзвітними особами
  • внесення готівки на банківський рахунок і отримання готівки по грошовому чеку
  • придбання і продаж іноземної валюти
  • виплата (перерахування) заробітної плати
  • перерахування податків і внесків із заробітної плати

На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка

 

Облік розрахунків з контрагентами

 • Облік розрахунків з постачальниками і покупцями в гривні або іноземній валюті
 • Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично
 • Розрахунки з контрагентами ведуться з попереднім вибором способу за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків

Облік виробництва та напівфабрикатів

 • Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом
 • Автоматизовано  облік переробки давальницької сировини

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується:

 • Складський облік напівфабрикатів
 • Автоматичний розрахунок собівартості напівфабрикатів

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П (С) БО 16 «Витрати»

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • Обсяг випуску
 • Планова собівартість
 • Оплата праці
 • Матеріальні витрати
 • Прямі витрати
 • Окремі статті прямих витрат

 

Податковий облік

 • Податок на прибуток і податок на додану вартість
 • Податок на прибуток без податку на додану вартість
 • Єдиний податок і податок на додану вартість
 • Єдиний податок без податку на додану вартість
 • Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців

Облік ПДВ

 • Податкові накладні
 • Додатки до податкових накладних

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ:

 • Оперативний розрахунок при проведенні документів
 • Відкладене визначення податкових зобов’язань / кредиту в кінці періоду

Для контролю коректності податкового кредиту ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання

Податковий облік з податку на прибуток

 • Податковий облік ведеться відповідно до розділу 3 НКУ
 • Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат
 • З метою нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОС і НМА  для цілей бухгалтерського і податкового обліку
 • За даними податкового обліку автоматично формується «Декларація з податку на прибуток»

Єдиний податок

 • «Книга обліку доходів (прибутків і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності»
 • Декларації платника єдиного податку юридичних і фізичних осіб

Завершальні операції періоду

 • Переоцінка валюти
 • Списання витрат майбутніх періодів
 • Визначення фінансових результатів
 • Та інші

До складу «BAS Бухгалтерії» входить набір довідок-розрахунків, що відображає розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця:

 • «Розподіл непрямих витрат»
 • «Переоцінка валютних коштів» та інші

Звітність

«BAS Бухгалтерія» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок.

Регламентована звітність

Включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам:

 • Форми бухгалтерської звітності
 • Податкові декларації
 • Звіти для органів статистики і державних фондів

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (в файли з розширенням XML)

Можлива інтеграція з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт»

Додаткові можливості

Розширюйте можливості програми з додатковими сервісами та модулями

Інтеграція з Клієнт-банком

Інтеграція з Клієнт-банком

Обмін даними між програмою та Банком (платіжні доручення і банківські виписки)

Обслуговування BAS Бухгалтерія

Обслуговування BAS Бухгалтерія

Консультації по роботі в програмі, оновлення, налаштування

Електронна звітність FREDO Звіт

Електронна звітність FREDO Звіт

Сервіс для здачі електронної звітності в державні органи

Електронна звітність M.E.Doc (Медок)

Електронна звітність M.E.Doc (Медок)

Програма для подання звітності до контролюючих органів та обміну електронними документами між контрагентами

Пактум. Контрагент

Пактум. Контрагент

Сервіс дозволяє заповнити (актуалізувати) інформацію про контрагента в системі автоматизації підприємства на підставі даних відкритих державних реєстрів.

Сервіс обміну документами - FREDO ДокМен

Сервіс обміну документами - FREDO ДокМен

Зручний сервіс для обміну електронними документами з контрагентами

Оберіть оптимальний варіант
автоматизації обліку для Вашої компанії

Купівля програми

При купівлі програми отримайте БЕЗКОШТОВНО

 • встановлення програми (1 година)
 • налаштування програми (1 година)

4 місяці безкоштовний супровід системи (консультації по роботі в програмі, регулярні оновлення, комплекс корисних послуг і сервісів) при оформленні пільгового супроводу.

Оренда програми

Лише від 420 грн. на місяць

 • Робота онлайн з будь-якого пристрою
 • Гарантована безпека даних
 • Повний технічний супровід та оновлення
 • Щоденне резервне копіювання бази даних
 • Консультації з питань ведення обліку в програмі

Вартість програми

BAS Бухгалтерія. Базова 2 240 грн.
BAS Бухгалтерія ПРОФ 6 690 грн.
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів 12 900 грн.
BAS Бухгалтерія КОРП 18 000 грн.
Оренда BAS Бухгалтерія ПРОФ 420 грн./міс.
Оренда BAS Бухгалтерія ПРОФ. Додатковий користувач 330 грн./міс.

 

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми BAS Бухгалтерія
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО