Головна/Каталог програм/

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

Рішення відноситься до класу EAM-систем (Enterprise Asset Management – управління основними фондами та активами підприємства).

“ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування” призначене для організації системи управління ремонтами і обслуговуванням устаткування на підприємствах різних галузей, в т.ч. з урахуванням вимог стандарту ISO 55000 з управління активами.

Може використовуватися як на окремих підприємствах, так і в виробничих холдингах для забезпечення уніфікації виробничого і регламентованого обліку ремонтів.

Центр ERP

РАСК. ІН-АГРО має великий досвід впровадження ERP рішень, що підтверджує статус "Центр ERP"

Рішення надає можливості

Використання системи вирішує:

Проблеми з діагностикою обладнання і постійним наглядом за ним (зняття показань, заповнення агрегатних журналів має проводитися вчасно, а також записи про ремонт і стан устаткування повинні чітко відображати реальну картину, з ТОіР це набагато легше і ефективніше)

Неактуальна або зовсім відсутня інформація по обладнанню. А саме: старі і неактуальні креслення, відсутність історії нормативів, дефектів, оглядів і т.д.)

Недостатній обсяг ресурсів для ремонту

Може використовуватися співробітниками:

Головний механік, Головний енергетик

КВПіА

Служба метрології

Відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання)

Бухгалтерія

АСУ ТП

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ТОІР УПРАВЛІННЯ РЕМОНТАМИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ОБЛАДНАННЯ

 • Облік обладнання і нормативів: збір та підтримка в актуальному стані інформації про обладнання підприємства, його характеристиках, нормативах ремонту і ТО, а також її надання іншим процесам ТОІР.
 • Облік показників експлуатації для збору, зберігання та аналізу відомостей про технічний стан обладнання під час його експлуатації.
 • Планування технічного обслуговування та ремонтів: забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.
 • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів: забезпечення потреби підприємств у запасних частинах (агрегатах, вузлах і деталях), матеріалах, інструментах та обладнанні.
 • Управління персоналом: визначення чисельності необхідного ремонтного та експлуатаційного персоналу, задіяного у виконанні ТО та ремонтів.
 • Управління нарядами і роботами: формування та облік виконання нарядів на ремонтні роботи, за необхідності формування нарядів-допусків до них, а також контроль ступеню виконання ремонтних робіт та облік виконаних ТО та ремонтів.
 • Управління документацією: консолідація та зберігання електронного архіву документів (креслень, схем та ін.), надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних у роботі документів та історії ремонтів обладнання.
 • Аналіз ефективності використання активів підприємства і формування звітності різної цільової спрямованості.

Облік обладнання і нормативів в програмі “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування”

 • Ведення списку обладнання
 • Облік переміщень обладнання
 • Класифікація обладнання
 • Ведення класифікатора нормативних ТО та ремонтів
 • Ведення технологічних карт ремонтів

Ведення списку обладнання

Основні технічні дані обладнання, відомості про його місцезнаходження, відомості про проведення планових і аварійних ремонтів включаються у картку обладнання.

Регулярне ведення записів у картках дає можливість оцінювати технічний стан обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу у змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Класифікатор нормативних ТО і ремонтів містить повну інформацію про всі можливі ремонти і ТО, заданих для типів, моделей і груп обладнання на підприємстві.

Технологічна карта ТО і ремонту містить перелік елементарних технологічних операцій ТО і ремонту із зазначенням для кожної операції нормативних витрат МТЗ і трудовитрат. Система підтримує версіонування технологічних карт.

Облік показників експлуатації в програмі “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування”

 • Облік оглядів обладнання
 • Облік контрольованих показників
 • Ведення журналу дефектів
 • Облік напрацювань
 • Облік станів обладнання

Облік станів обладнання

Всі виявлені під час огляду дефекти фіксуються у системі в Журналі дефектів.

У процесі оглядів обладнання вимірюються і заносяться у систему значення контрольованих показників. Коли показники досягають критичних величин, програма формує повідомлення про необхідність ремонту.

У системі реалізовано можливість встановлення автоматичного розсилання повідомлень відповідальним особам і автоматичного введення документів про виявлені дефекти у разі досягненні значеннями показників критичних величин.

Напрацювання обладнання може бути виражено у машино-годинах, кілометрах пробігу, кубометрах вийнятої породи, літрах та ін. Напрацювання обладнання фіксується у системі в Журналі напрацювання.

У системі реалізовано можливість ведення обліку перебування обладнання у різних станах: у ремонті, консервації, аварійному простої.

На підставі даних, які зареєстровані у системі, можна оперативно отримувати інформацію про простої обладнання за заданий період, розраховувати показники ефективності використання обладнання.

Планування технічного обслуговування і ремонтів в програмі “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування”

 • Формування план-графіків ППР обладнання.
 • Формування заявок на проведення ремонтів.
 • Планування потреби у запасних частинах, матеріалах та інструментах.
 • Планування потреби у трудових ресурсах.
 • Формування бюджетів на ремонти.

Формування план-графіків ППР обладнання

Базовою метою формування план-графіків ППР обладнання є забезпечення належного збереження обладнання у перспективний період, тобто підтримка нормативного рівня його технічного стану і працездатності.

На підставі базової мети формуються конкретні цільові орієнтири і показники, обґрунтовуються і вирішуються найважливіші завдання щодо ТО і ремонту устаткування:

 • формування перспективних, річних і місячних планів ремонтних робіт;
 • розробка основних напрямків і пріоритетів;
 • визначення потреби у видах та обсягах робіт за кожним об’єктом;
 • визначення основних джерел ресурсозабезпечення і шляхів залучення необхідних ресурсів.

Річні плани-графіки ППР обладнання складаються в системі механіками підрозділів, які попередньо погоджують їх з іншими службами підприємства. У річні плани-графіки ППР включається все обладнання, яке підлягає ремонту в планованому році, а також регламентованому ТО.

На підставі план-графіків ППР у системі формуються кошториси ремонту (заявки на ремонт), які є операційними документами з планування ремонтних робіт.

Потреба у запасних частинах, матеріалах та інструментах у системі формується зі складу технологічних операцій нормативних ТО і ремонтів у складі план-графіків ППР.

Відповідно до виконуваних функцій визначається чисельність ремонтного персоналу.

Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів в програмі “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування”

 • Ведення первинного обліку МТЗ.
 • Контроль незнижуваного залишку.
 • Перерахунок планових витрат.
 • Формування і контроль виконання замовлень на внутрішнє споживання.
 • Контроль витрат МТЗ.

Контроль затрат МТЗ

Ведення первинного обліку МТЗ у рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку номенклатури МТЗ, що використовується під час виконання ТО і ремонтів.

У системі реалізована можливість вказати незнижуваний залишок – мінімальної кількісті МТЗ, яку завжди необхідно мати на складі.

Можливість коригування планових витрат МТЗ.

На підставі потреби в матеріалах у системі складаються заявки (замовлення на внутрішнє споживання) на її забезпечення, які підлягають подальшій обробці у відділі матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства.

Для контролю витрат МТЗ порівнюються планові та фактичні показники витрат номенклатури у кількісному і грошовому вираженні. Планові показники у системі формуються на підставі графіків ППР на необхідний період, а також сформованих на їх підставі та на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління персоналом в програмі “ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування”

 • Визначення необхідних компетенцій.
 • Формування списку працівників.
 • Контроль трудовитрат.

Контроль трудовитрат

Інструменти для регулювання чисельності ремонтного персоналу.

Під час планування трудовитрат необхідна кількість ремонтних робітників, які потрібні для виконання тих чи інших операцій, порівнюється з кількістю, що є на підприємстві. За результатами цього аналізу можуть бути прийняті рішення з управління чисельністю персоналу, ефективністю його роботи.

Для контролю трудовитрат у системі реалізовано можливість порівняння планових і фактичних витрат у кількісному і грошовому вираженні.

Планові показники формуються на підставі графіків ППР, а також сформованих на їх підставі та на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту, на необхідний період.

Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління нарядами і роботами в програмі

 • Реєстрація та обробка позапланових заявок на ремонти.
 • Формування і контроль нарядів на виконання ремонтних робіт.
 • Підготовка наряд-допусків.
 • Облік виконаних робіт.

Система передбачає формування нарядів на ремонтні роботи, та формування нарядів-допусків до них, а також облік виконаних ремонтних робіт. Наряди на виконання ремонтних робіт можуть бути створені на підставі сформованих заявок на ремонт.

Завершення ремонтних робіт оформляється актом виконаних робіт.

Управління документацією

 • Зберігання історичних даних про ремонти обладнання.
 • Ведення бази даних текстових і графічних документів.

Зберігання історичних даних про ремонти обладнання

Відомості про проведення планових та аварійних ремонтів записуються у системі у хронологічному порядку в картці обладнання.

Регулярне ведення записів у картках дає можливість оцінювати технічний стан основного обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу у змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Аналіз ефективності та формування звітності

 • Формування звітності за показниками ефективності.
 • Формування іншої звітності.

Формування звітності за показниками ефективності

Для аналізу ефективності управління активами у системі можна використовувати такі звіти:

 • План-фактний аналіз ППР.
 • План-фактний аналіз витрат.
 • Витрати номенклатури.

Крім того, залежно від функцій, що виконує співробітник, він може формувати різні звіти:

 • Список обладнання.
 • Напрацювання обладнання.
 • Контрольовані показники.
 • Простій обладнання.
 • План МТЗ, трудовитрат та інструментів.
 • План-факт виконання ремонтів підрядниками та інші.

Інші рішення

Продукти для промислових підприємств

Управління виробничим підприємством

Управління виробничим підприємством

Рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси.

BAS Документообіг КОРП

BAS Документообіг КОРП

Автоматизує всі бізнес процеси, в яких бере участь документообіг на підприємстві. Рішення не має галузевої приналежності та може успішно використовуватися на підприємствах будь-якої сфери.

Система управління бізнес-процесами

Система управління бізнес-процесами

Універсальний і гнучкий «конструктор» для моделювання, виконання, контролю і аналізу процесів будь-якої складності

RASK: BPМS. Казначейство

RASK: BPМS. Казначейство

Оптимізація роботи відділу казначейства підприємства - Прозорий процес руху грошових коштів від замовлення до оплати - Забезпечення оперативного контролю руху грошей

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування  36 000 грн.
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. 6 000 грн.
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. 25 500 грн.
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП 165 000 грн.
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.  7 800 грн.
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. 30 000 грн.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію,

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО