Головна/Каталог програм/

Управління виробничим підприємством

Прикладне рішення “Управління виробничим підприємством” створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси.

На підприємствах холдингової структури загальна інформаційна база може охоплювати всі організації, що входять до холдингу. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними організаціями загальних масивів інформації.

Забезпечена висока надійність та продуктивність прикладного рішення, масштабованість, побудова територіально-розподілених систем, інтеграція з іншими інформаційними системами. Внутрішній устрій прикладного рішення повністю відкрито для вивчення та налаштування під специфічні потреби підприємства.

Центр ERP

РАСК. ІН-АГРО має великий досвід впровадження ERP рішень, що підтверджує статус "Центр ERP"

Рішення надає:

Власнику підприємства

Можливість підвищити дохідність компанії, контроль та інвестиційну привабливість

Керівнику підприємства

Можливість аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення ефективності та конкурентоспроможності

Керівникам підрозділів та менеджерам

Інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за ввіреними напрямками

Працівникам облікових служб

Засоби для автоматизованого ведення обліку в зручному сучасному інтерфейсі

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Оперативна оцінка ключових показників ефективності

 • охопити весь бізнес «одним поглядом»
 • своєчасно виявити відхилення від плану, негативну динаміку, точки росту
 • уточнити надану інформацію
 • використовувати комплект показників ефективності, що поставляється у складі демонстраційної бази
 • швидко розробляти нові показники ефективності
 • налаштувати декілька варіантів звіту за видами діяльності чи за ділянками відповідальності керівників компанії

Бюджетування в програмі “Управління виробничим підприємством”

 • Планування руху засобів підприємства за будь-який період
 • Контроль відповідності витрачання коштів робочому плану на період
 • Моніторинг фактичної діяльності підприємства
 • Багатомірний аналіз відхилень планових і фактичних даних
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу

Управління грошовими засобами

 • Реєстрація запланованих надходжень та витрат
 • Резервування грошових засобів під майбутні платежі
 • Формування платіжного календаря
 • Багатовалютний облік залишків та руху грошових коштів
 • Оформлення всіх необхідних первинних документів

Ведення обліку відповідно до законодавства України в програмі “Управління виробничим підприємством”

 • Операції по банку та касам
 • Основні засоби та нематеріальні активи
 • Облік матеріалів, товарів, продукції
 • Облік витрат та розрахунок собівартості
 • Валютні операції
 • Розрахунки з організаціями
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Розрахунки з персоналом по оплаті праці
 • Розрахунки з бюджетом

Програма містить окремий план рахунків у відповідності до МСФЗ, в якому може налаштовуватися:

 • Ведення фінансового обліку та підготовка як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності
 • Трансляція (перенесення) більшості облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку
 • Проведення власних регламентних документів, а також внесення коректувальних записів в «ручному» режимі

Кадровий облік

 • Планування потреб в персоналі та вирішення задач забезпечення бізнесу кадрами — підбір, анкетування та оцінка
 • Кадровий облік та аналіз кадрового складу
 • Аналіз рівня плинності кадрів та її причин
 • Ведення регламентованого документообігу та розрахунок заробітної плати працівників підприємства
 • Автоматичний розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань та податків

Розрахунок заробітної плати в програмі “Управління виробничим підприємством”

 • Нарахування заробітної плати та пов’язаних з нею податків і зборів у відповідності до діючого законодавства
 • Повністю автоматизує комплекс трудомістких розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплату лікарняних листів та відпусток, закінчуючи формуванням документів на виплату заробітної плати і звітності до державних контролюючих органів
 • Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідною ступінню деталізації

Система “Управління виробничим підприємством” дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, планувати взаємодію, оцінювати результати маркетингових акцій

Засоби ABC (XYZ) — аналізу дозволяють автоматично розділяти клієнтів:

 • На класи «А» (важливий), «В» (средньої важливості) і «С» (низької важливості), виходячи з того, яка частка цих клієнтів у виручці чи прибутку компанії
 • За статусами (потенційний, разовий, постійний, втрачений) і за регулярністю закупок – стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас)

Контроль та оцінка роботи менеджерів

Аналіз роботи менеджерів з продажу за показниками:

 • За повнотою наповненості бази даних контактною інформацією
 • За кількістю контактів з покупцями
 • За коефіцієнтом утримання покупців
 • За кількістю виконаних замовлень, об’ємом продажів та принесеним прибутком

Управління продажами в програмі “Управління виробничим підприємством”

 • Наскрізна автоматизація процесу продажів продукції та товарів на виробничому підприємстві, в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Підсистема містить засоби планування та контролю продажів, дозволяє вирішувати задачі управління замовленнями покупців
 • В продукті реалізовано систему управління роздрібною торгівлею з підключенням торгового обладнання

Управління закупками

 • Надання інформації для своєчасного прийняття рішення про поповнення запасів ТМЦ
 • Забезпечення оперативного планування закупок. Оформлення замовлень постачальниками та контроль їх виконання
 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників
 • При плануванні закупок є можливість робити поправку на прогнозування рівня складських запасів, використовувати відомості фактичних закупівель, замовлень постачальниками, відомості інших планів закупівель

Управління складом (запасами)

 • Функції ордерного обліку та резервування ТМЦ
 • Можливість задання довільних характеристик партії (колір, розмір і т.д.)
 • Реалізація обліку за партіями товарів на складах, в тому числі за серійними номерами, термінами придатності та сертифікатами
 • Забезпечення контролю вірності списання серійних номерів, товарів з певними строками придатності
 • Облік ТМЦ в різних одиницях вимірювання на декількох складах
 • Підтримка роздільного обліку власних товарів, прийнятих та переданих на реалізацію, тари, що підлягає поверненню

Планування виробничих процесів та матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробництва та побудова нормативної системи управління

 • Управління відомостями про вироби;
 • Побудова укрупненого, уточненого та позмінного плану;
 • Генерація зміно–добових завдань;
 • Управління витратами та розрахунок собівартості;
 • Сценарне, ковзне та проєктне планування виробництва;
 • Інтеграція планування продажів, виробництва та постачання з підсистемою бюджетування

Планування виробничих процесів та матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробництва та побудова нормативної системи управління

 • План виробництва (до окремих номенклатурних позицій) з розрахунком точних строків виробництва
 • Визначення точок розриву в технологічному дереві виробництва
 • Графіка фінального продукту з уточненням строків виробництва
 • Ведення списку робочих центрів та технологічних операцій
 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів
 • Формування плану-графіку потреб виробництва
 • Розрахунок завантаження робочих центрів
 • Формування змінно-добових завдань
 • Формування плану-графіку потреб виробництва
 • План-факторний аналіз ходу виробництва, контроль та аналіз відхилень

Повна картина собівартості по окремим видам обліку:

 • Собівартість бухгалтерського обліку
 • Собівартість податкового обліку
 • Собівартість управлінського обліку
 • Собівартість по МСФЗ

Підсистема управління витратами дозволяє здійснювати:

 • Облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах
 • Оперативний кількісний облік матеріалів в незавершеному виробництві (НЗВ)
 • Облік фактичних залишків НЗВ наприкінці звітного періоду
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та додаткової продукції
 • Розрахунок собівартості випуску протягом місяця по прямим витратам чи плановій собівартості
 • Облік давальницької сировини та інші розширені можливості обліку витрат.

Планування та облік діяльності з технічного обслуговування та ремонтів обладнання:

 • Ведення нормативної бази для обслуговування
 • Планування обслуговування ОЗ та ресурсів для його проведення
 • Облік результатів проведеного обслуговування
 • Аналіз відхилень в строках та об’ємах обслуговування

Додаткові можливості

Ви зможете значно розширити можливості системи використовуючи рішення

Система управління бізнес-процесами

Система управління бізнес-процесами

Автоматизація бізнес-процесів Економія тимчасових і фінансових ресурсів Підвищення керованості бізнесу Гнучке управління процесами

RASK: ВРМS. Казначейство

RASK: ВРМS. Казначейство

Планування руху грошових коштів Узгодження заявок на витрачання грошових коштів Контроль виконання планового бюджету

RASK: ВРМS. Узгодження договорів

RASK: ВРМS. Узгодження договорів

Погодження договорів у пошті і месенджерах (Viber, Telegram) Шаблони договорів, автоматизована нумерація договорів Зберігання версій документів в системі

RASK: Бюджетування

RASK: Бюджетування

Налаштування бюджетів без програмування - Прозорий процес бюджетного планування - Інтеграція з програмами 1С:Підприємство, BAS

Відгуки наших клієнтів

1 500

проєктів реалізовано

18

років досвіду впровадження ІТ-рішень

ТОВ "Фабрика бакалейних продуктів"

Виробництво круп ТМ "Жменька"

В ході проєкту були реалізовані необхідні для ефективного управління механізми, підвищена ефективність бізнес-процесів компанії, створена єдина ІТ-інфраструктура на базі рішення “Управління виробничим підприємством”

Автоматизовані: бухгалтерський і податковий облік, кадровий облік і розрахунок зарплати, управління продажами, управління складськими запасами, планування закупівель, розрахунок собівартості продукції, планування виробництва.

ТОВ Компанія «Метал Інвест»

Виробництво металевих конструкцій

Впровадження “Управління виробничим підприємством” дозволило:

– отримувати дані про діяльність компанії для фінансового аналізу і прийняття управлінських рішень;
– прискорити виконання операцій зі збору та обробки даних;
– підвищити рівень контролю і виконавської дисципліни;
– автоматизувати виконання бізнес-операцій, які становлять цільову діяльність підприємства.

Переваги рішення

 • По всіх організаціях ведеться наскрізний управлінський та регламентований (бухгалтерський та податковий) облік
 • Регламентована звітність формується окремо по організаціях
 • Чітко розмежовується доступ до даних, можливість обмежити дії залежно від статусу працівника
 • Факт здійснення господарської операції реєструється один раз та отримує відображення в управлінському та регламентованому обліку, що виключає необхідність повторного введення інформації
 • Засобом реєстрації господарської операції є документ, причому для прискорення роботи широко використовуються механізми підстановки даних “за замовчуванням”, введення нових документів на підставі раніше введених
 • Зіставлення даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку
 • Збіг підсумовуваних й кількісних оцінок активів та зобов’язань за даними управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, за відсутності об’єктивних причин їх розбіжності

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, наявності у Вас продукту, який можна обміняти, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням

Управління виробничим підприємством 140 000 грн.
Управління виробничим підприємством. Ліцензія для віддаленого офісу 25 500 грн.
Управління виробничим підприємством. Ліцензія для ноутбука 3 400 грн.

Замовити демо або розрахунок вартості

  Супровід програми Управління виробничим підприємством
  від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО